"4ος Κλασσικός Μαραθώνιος Αγώνα Κολύμβησης" στη μνήμη του Ιάσονα Ζηργάνου για την Κιβωτό του Κόσμου

Ο Δήμος Βόλου, η “The Extra Mile”, εθελοντικές ομάδες, οργανώσεις, αθλητικά σωματεία, ιδιώτες και φίλοι του υγρού στίβου, διοργανώνουν τον τέταρτο κλασσικό μαραθώνιο αγώνα κολύμβησης σε μνήμη Ιάσονα Ζηργάνου για τη στήριξη του ιδρύματος της Κιβωτού του Κόσμου από 21 έως 23 Ιουνίου στην Αγριά.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί τo Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Ιουνίου και θα αποτελείται από τρία σκέλη- διαδρομές:
Σάββατο 22.06.2019 | Η πρώτη διαδρομή είναι η κλασσική διαδρομή που κάλυπτε ο μεγάλος Έλληνας αθλητής από το Χόρτο μέχρι Αγριά με μήκος 29 χιλιομέτρων.
Κυριακή 23.06.2019 | H δεύτερη από την παραλία της Κάτω Γατζέας μέχρι την Αγριά με μήκος 11 χιλιομέτρων.
Κυριακή 23.06.2019 | Η τρίτη από την περιοχή Πλατανίδια μέχρι την Αγριά απόσταση 5 χιλιομέτρων.

Above you will find the call for entries in EnglishJune 201922-23
Sign up today, this event will sell out!REGISTER.

Παρακάτω αναφέρονται όλες τις λεπτομέρειες του αγώνα.

Τεχνική σύσκεψη εθελοντών, Παρασκευή στις 17:00
Τεχνική ενημέρωση αθλητών, Παρασκευή στις 18:00.
Pasta party μετά τη λήξη της τεχνικής σύσκεψης.
Ημέρα διεξαγωγής: Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.
Ώρα εκκίνησης διαδρομής Χόρτο- Αγριά : 07.30
Ώρα εκκίνησης διαδρομής Κάτω Γατζέα- Αγριά: 09.00
Ώρα εκκίνησης διαδρομής Πλατανίδια- Αγριά: 11.00
Τερματισμός και των 3 διαδρομών στην Αγριά Βόλου.
Έπαθλα αθλητών: Κύπελλο για τον πρώτο σε κάθε διαδρομή στις κατηγορίες ανδρών- γυναικών, μετάλλια για όλους τους συμμετέχοντες.


Τεχνικές λεπτομέρειες αγώνα:
Οι συμμετοχές για την μεγάλη διαδρομή έχουν όριο τα 15 άτομα, ενώ των δύο άλλων αποστάσεων 70 άτομα.
Ο αγώνας και στις τρεις διαδρομές θα είναι με τη μορφή costa a costa με μέγιστη απόκλιση από τις ακτές 300 μέτρα.

Για την συμμετοχή και των 3 διαδρομών απαιτείται προσκόμιση πρόσφατου εγγράφου από ιατρό που να επιτρέπει την συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα.

Για τον αγώνα των 29 χιλιομέτρων οι αθλητές για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία κολυμβητικό αγώνα άνω των 10 χιλιομέτρων τα τελευταία 2 έτη.


Οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να ξεκουράζονται σε μέρη ρηχά της διαδρομής.
Επίσημος χρόνος θα ισχύει μόνο αυτός που θα ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.

Οι αθλητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα και δωρεάν τις παροχές σε νερό, ισοτονικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, μπάρες δημητριακών, μέλι.
Στη μεγάλη διαδρομή θα υπάρχει διαρκής συνοδεία από μηχανοκίνητα σκάφη υποστήριξης.

Μεταφορά προσωπικών αντικειμένων αθλητών: Η μεταφορά προσωπικών αντικειμένων θα γίνει με ευθύνη του διοργανωτή και στις 3 διαδρομές. Στα σημεία ελέγχου και μόνο σε αυτά αθλητές που δεν μπορέσουν να συνεχίσουν και τερματίσουν τον αγώνα θα μπορούν να πάρουν τις αποσκευές τους.
Ιατρική κάλυψη αγώνα:Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ιατρική κάλυψη.

Κόστος συμμετοχής: Ο κάθε αθλητής για τη μεγάλη διαδρομή θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 80 Ευρώ για τη μεσαια 40 ευρώ και για την μικρή 20 ευρώ.
Διαμονή αθλητών: Για τη διαμονή των αθλητών θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση με προτάσεις από τη διοργάνωση.

Συμμετοχές:
Οι συμμετοχές πραγματοποιούνται με συμπλήρωση δήλωσης ενδιαφέροντος και πληρωμή συμμετοχής στη σελίδα του αγώνα www.zirganos.com ή απευθείας συμμετοχή στην ιστοσελίδα του διοργανωτή http://www.theextramile.gr/product/marathonios-kolymbisis-iasonas-zirganos/ και οριστικοποιούνται μέχρι 19 Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα δείτε εδώ

English Version
Volos Municipality, The Extra Mile, volunteer groups, organizations, sports clubs, individuals and friends of the liquid element are organizing the fourth classic swimming marathon in the memory of Jason Zirganos to support the foundation of "Kivotos tou Kosmou" organization.

The race will take place on Saturday 22 and Sunday 23 June and will consist of three legs:
Saturday 22.06.2019 The first route is the classic route covered by the great Greek athlete from Horto to Agria with a length of 29 km.
Sunday 23.06.2019 The second one from Kato Gatzea beach to Agria, 11 km long.

Sunday 23.06.2019 The third from the area of ​​Platanias to Agria, 5 km away.

Below we mention all the details of the match.
Technical meeting of volunteers, Friday at 17:00
Technical update of athletes, Friday at 18:00.
Pasta party after the technical meeting.
Day1 : Saturday 22 June 2019.
Starting time for Horto-Agria: 07.30
Day: Sunday 23 June 2019

Starting time for Kato Gatzea-Agria: 09.00
Start time for Platanidia-Agria: 11.00
Finale of all three routes in Agria, Volos.


Athletes Awards: Cup for the first in each race in the men's and women's categories, medals for all participants.

Technical details of match:
Entries for the long route have a limit of 15 people, while the other two are 70 people.
The race on all three routes will be costa a costa with a maximum deviation of 300 meters.
There will be 2 boat refueling points for the long journey to Kato Gatzea and Platanidia.

For the participation of all 3 routes it is necessary to present a recent document by a physician allowing the athlete's participation in the match.
For the 29 km race, athletes for their participation must have successfully completed a swimming race over 10 kilometers over the past 2 years.


Athletes have the right to rest in shallow places on the route.
Official time will only be valid for those who will be announced by the organizers.

At the above points, athletes will be able to freely and freely use water, isotonic, nuts, fruit, cereal bars, honey. Also in the same places there will be a shady place for rest as well as ice.
On long journeys there will be a permanent escort to the motor-powered support boats.

Transfer of athlete's personal items: Personal items will be handled by the organizer on all 3 routes. At checkpoints and only those athletes who can not continue and finish the race will be able to take their luggage.
Medical match coverage: There will be medical coverage throughout the race.
Participation fee: Each athlete for the long route will have to pay the amount of 80 Euros for the average 40 Euros and the small 20 Euros.
Athlete stays: For athletes' stay there will be a separate announcement with proposals from the event.

Participations:
Entries open on 15 April with a declaration of interest and payment for participation on the race page www.zirganos.com or direct participation on the organizer's website http://www.theextramile.gr/product/marathonios-kolymbisis-iasonas-zirganos/ and finalized until 19 June 2019.

Subscribe στο YoutTube Channel

Κάντε Like στη σελίδα μας!